آیین نامه

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود فایل آیین نامه

با استناد به مصوبه نهایی جلسه ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری , این آیین نامه تدوین و در تمامی مؤسسات آموزش عالی لازم الاجراست.

ماده۱: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه ها(اعم دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.

ماده۲: دوره کارشناسی ارشد: حداقل شامل ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است.

ماده۳: نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.

ماده۴: درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری تشخیص داده می شود.

تبصره : کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود.

ماده۵: مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال(چهار نیمسال) است.

تبصره: در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

ماده۶: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد درسی معاف است.

تبصره: در صورتی که واحدهای انتخابی دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص مؤسسه بنا بر دلایل موجه و خارج از اراده ی دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد آن نیمسال بعنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

ماده۷: تعیین تعداد و عناوین درس های دوره، چگونگی و ترتیب ارائه دروس و نیمسال انتخاب آن ها با رعایت پیش نیازی طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.

ماده ۸: برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اظطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه انجام می شود.

ماده ۹: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شود و مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

ماده۱۰: حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس، برنامه های درسی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی الزامی است. دانشجو در هر درس (صرف نظر از تعداد واحد درس) نباید بیش از سه جلسه غیبت کند در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور می شود.

تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز باشد و از نظر دانشگاه غیبت موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه درس های دانشجو حذف می شود که در این حالت رعایت حد نصاب ۸ واحد در آن نیمسال الزامی نیست ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود.

ماده ۱۱: غیبت غیر موجه در امتحان پایان نیمسال هر درس موجب گرفتن نمره صفر در آن درس می شود که اگر از نظر دانشگاه موجه تشخیص داده شود, درس مذکور حذف می شود.

ماده ۱۲: در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید مؤسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

ماده۱۳: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است.

تبصره: کسب نمره قبولی ۱۲ در درس های جبرانی الزامی است. نمره ی این درس در کارنامه ثبت می شود اما در میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل نمرات محاسبه نمی شود.

تبصره: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند چناچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت باقی می ماند اما در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین است. (مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل خنثی نمی شود و شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انظباطی، نمره ی مردودی دریافت می کنند، نمی شود)

ماده ۱۴: میانگین قابل قبول نمرات درس های دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۴ است. در صورت عدم کسب میانگین ۱۴، دانشجو مشروط آموزشی خواهد شد.

تبصره: دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می شود.

تبصره: چنانچه واحدهای انتخابی در هر نیمسال به تشخیص دانشگاه بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو، کمتر از ۸ واحد باشد، در این صورت این نیمسال بعنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن وی بی تاثیر است.

تبصره: چنانچه واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای نیمسال بین ۸ تا ۱۲ باشدپس از حذف درس (به هر دلیلی) و کاهش واحدها به کمتر از۸، این نیمسال بعنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود و مشروطی این نیمسال نیز محاسبه می شود.

ماده ۱۵: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند با کسب موافقت دانشگاه حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند که این مدت جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود و تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

ماده۱۶: دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار  و تا دوماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

ماده ۱۷: تغییر رشته، انتقالی و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد.

ماده ۱۸: معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه امکان پذیر است.

تبصره: به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

ماده ۱۹: دانشجو موظف است از پایان نیمسال اول و قبل از پایان نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.

تبصره: موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه قطعیت می یابد. شروع دوره پژوهشی دانشجو تاریخ تصویب طرح تحقیق می باشد و هرگونه تغییر در موضوع پایان نامه پس از تصویب، تقریبا غیر ممکن است.

تبصره: دانشجو پس از انتخای واحد پایان نامه تا زمان دفاع موظف است در مهلت مجاز تحصیلی براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای پایان نامه انتخاب واحد کند (ثبت نام نیم سال های بعد صفر واحدی خواهد بود)

ماده۲۰: استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و با موافقت استاد و تایید شورای بخش و تحصیلات تکمیلی از اعضای هیئت علمی مؤسسه (یا خارج از مؤسسه ) با مدرک دکتری تعیین می شود.

تبصره: انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی صورت گیرد.

ماده۲۱: استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای بخش و شورای تحصیلات تکمیلی از اعضای هیئت علمی همان بخش یا خارج از مؤسسه تعیین می شود.

ماده ۲۲: اعضای هیئت علمی هستند که برای ارزیابی پایان نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب مؤسسه انتخاب می شوند.

ماده ۲۳: حداقل فاصله زمانی بین تصویب طرح تحقیق در مؤسسه و دفاع از پایان نامه در سقف سنوات مجاز تحصیلی ۶ ماه است.

ماده۲۴: دانشجو پس ازاتمام دوره آموزشی و تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما و مشاور در سقف سنوات مجاز تحصیلی، موظف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیات داوران از پایان نامه خود دفاع کند.

تبصره:چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد  و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند.

ماده ۲۵: نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

٭ مردود(کمتر از ۱۴)

٭ متوسط(۹۹/۱۵-۱۴)

٭ خوب(۹۹/۱۷-۱۶)

٭ خیلی خوب(۹۹/۱۸-۱۸)

٭عالی(۲۰-۱۹)

ماده۲۶: ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

تبصره: اگر پایان نامه از نظر هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود: ۱-دانشجو می بایست در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در تاریخی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند، از ادامه تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند. ۲-در مدت مجاز تحصیل معادل تعداد واحد پایان نامه، سمینار ویژه و درسی را طبق نظر شورای گروه اخذ کند که در این صورت ادامه تحصیل وی تابع آیین نامه و مقررات شیوه ی آموزشی خواهد بود و به همان شیوه دانش آموخته می شود.

تبصره: چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

تبصره: دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

ماده۲۷: چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی(سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند.

تبصره:احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی مؤسسه ,منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده ۲۸: تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی-پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

ماده ۲۹: دانشجویی که به هر دلیلی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند در صورت درخواست وی پس از انجام تعهدات و تسویه حساب فقط گواهی واحدهای گذرانده درسی به وی داده می شود.

ماده ۳۰: مؤسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آیین نامه را به گروه آموزشی تفویض کند.

wordpress theme