گروه فنی مهندسی ( کامپیوتر)

 جناب آقای احسان بزرگ پوری

گروه هنر

جناب آقای محمد علی کریمی پور

جناب آقای مجید اسلمی