انجمن علمی

اهداف و فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی

۱ـ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانشآموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
۲ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها
۳ـ حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
۴ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه
۵ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی

wordpress theme