تاریخ دفاع دانشحویان رشته معماری

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان معماری که واحد طرح نهایی (پروژه) را اخذ نموده اند می رساند، زمان تحویل کار به شرح جدول ذیل می باشد.

دانلود فایل زمانبندی

wordpress theme