تقویم ترم جاری(نیمسال دوم 98-97) :

 

 

انتخاب واحد:
9 تا 11 بهمن ماه
شروع کلاس‌ها :
13 بهمن ماه
حذف و اضافه :
23 و 24 بهمن ماه
حذف اضطراری :
28 اردیبهشت ماه
پایان کلاس‌ها :
 25 خرداد ماه 1398
ژوژمان و امتحانات دروس کارگاهی
 18 تا 23 خرداد 1398
شروع امتحانات :
25 خرداد 1398
پایان امتحانات :
13 تیر 1398