دانلود تقویم نیمسال دوم 98-97

تقویم ترم جاری :

انتخاب واحد:
17 تا 19 شهریور ماه
شروع کلاس‌ها :
24 شهریور ماه
حذف و اضافه :
3 و 4 مهرماه
حذف اضطراری :
17 تا 21 آذر ماه
پایان کلاس‌ها :
 13 دی ماه
ژوژمان و امتحانات دروس کارگاهی
 8  دی ماه
شروع امتحانات :
15 دی ماه