رشته نقاشی

رشته نقاشی از سال ۱۳۸۷ به صورت فعال در مقاطیع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته در حال فعالیت می باشد.

مدیرگروه رشته نقاشی: جناب آقای اسلمی

سرفصل کارشناسی پیوسته نقاشی

سرفصل کارشناسی ناپیوشته نقاشی

سرفصل کاردانی نقاشی

 

wordpress theme