کارشناسی ارشد معماری

دانلود فایل سرفصل 

دانلود ترم بندی دروس

 

اساتید فعال در این رشته:

۱- دکتر نجمه زبردستان(هیات علمی موسسه ارم)

۲- دکتر محمد علی تربیت جو

۳- دکتر فرشاد حلمی

۴- دکتر سید علی رضا شجاعی (هیات علمی موسسه ارم)

۵- دکتر علی شاطر زاده

۶- دکتر حسن رضایی

۷- دکتر محمد مهدی کلانتر زاده

۸- آرش محمودی

wordpress theme