کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانلود فایل سرفصل

دانلود ترم بندی دروس (غیرمرتبط)

دانلود ترم بندی دروس (مرتبط)

اساتید فعال در این دشته:

۱- مجید اسلمی

۲- یلدا آزرمی

۳- مهدی ارجمند

۴- مریم دشتی زاده

wordpress theme