دسته بندی نشده ها

اطلاعیه نقص پرونده

بدینوسیله لیست دانشجویان دارای نقص پرونده آموزشی، جهت مراجعه و رفع نقص پرونده تا تاریخ ۹۷/۲/۲۵ به شرح زیر اطلاع رسانی می شود.بدیهی است در صورت عدم رفع نقص پرونده تا تاریخ ۹۷/۲/۲۵ از ورود دانشجو به کلاس درس و امتحانات پایان ترم جلوگیری می شود.

توسطمدیر سایت | دسته بندی نشده ها
جزئیات