انجمن علمی

اهداف و فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی ۱ـ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانشآموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه ۲ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها ۳ـ حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و […]