معاونت

معاون ادای مالی – دانشجویی دکتر علی رضا البرزی       معاون آموزش دکتر فلامرز اکبری