رئیس هیات امنا

دکتر حمید محمودیان

Small Business Owner

1102

دکتر علی رضا البرزی

Client Relationship Manager

1108

دکتر محمد مهدی علویان مهر

Client Relationship Manager

دکتر اکبر کارگربیده

Medium Size Business Owner

دکتر هدیه جعفرپور

Small Business Owner

دکتر محمد باعزت

Client Relationship Manager

دکتر عباس پور