2115

معاون آموزش

دکتر  فلامرز اکبری بیلوئی 

1102

معاون اداری مالی، دانشجویی

دکتر  علی رضا البرزی